گرامی باد روز معلم

و اما بعد
 گرامی باد روز‌ معلم
مبارک باد بر همه کسانی که به قدر کلمه ای ما را آموختند
با سخنی...
با نگاهی...
با نوشته ای...
با اشاره ای...
و حتی با سکوتی...
افراد بی شماری هستند که از آنها آموختم اما متاسفانه نمی توانم همه شان را نام ببرم که میترسم کسی از قلم بیفتد.

پس به ناچار به تعدادی اندک که بیشترین بهره را از ایشان برده ام و می برم، اکتفا میکنم:
استاد مصطفی ملکیان 
مرحوم رضا بابایی
استاد محمدرضا شعبانعلی 
استاد مسعود مرعشی

باشد که قدر بدانم.

افزودن دیدگاه جدید